Algemene voorwaarden

Artikel 1. Inleiding

Voor de leesbaarheid van het document hebben wij gekozen voor de wij-vorm. Waar ‘wij’ of ‘ons’ staat wordt het bedrijf Aandacht & Ruimte bedoeld.

Aandacht & Ruimte

Zorgvlietstraat 271

4834 NC Breda

Kamer van Koophandel: 88673642

Artikel 2. Toepasselijkheid

De voorwaarden zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten, aanvullende en vervolgopdrachten tussen opdrachtnemer, Paulien Weijs/ Aandacht & Ruimte en de opdrachtgever.

Artikel 3. Offertes

Offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Wij zijn slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Prijzen in de offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. Offertes zijn gebaseerd op de beschikbare informatie die bij ons bekend is.

Artikel 4. Aanmelding trainingen, workshops en coaching

Aanmelding voor coaching, workshops en trainingen vinden plaats door het aanmeldformulier op de website in te vullen of indien opdrachtgever zich voor een coaching, workshop en/of training aanmeldt via e-mail. Na aanmelding vindt een (telefonische) intake plaats. Inschrijving is definitief wanneer opdrachtgever van opdrachtnemer een schriftelijke bevestiging van de aanmelding ontvangt. 

Artikel 5. Overeenkomst

Van een overeenkomst is sprake wanneer:

• Je je aanmeldt voor een training, cursus, programma, seminar, retraite, individuele begeleiding of coaching, workshop of andere dienst via de website, e-mail, telefonisch of schriftelijk.

  • Een schriftelijk, mondeling of telefonisch gedaan aanbod wordt aanvaard of wanneer je een (digitaal) product aanschaft via de website.

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst

Wij delen onze kennis, ervaring en tools naar beste inzicht, eer en geweten. Met ons gesloten overeenkomsten leiden voor ons tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij we gehouden zijn onze verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar maatstaven van het moment van nakomen van ons verlangd kan worden. Onze begeleiding is geenszins vervanging van reguliere zorg, medicatie of therapie. Wel zullen we ons naar beste weten inspannen zodat jij de juiste handvaten hebt om het beste uit onze diensten en producten te halen. De ondersteuning die wij bieden is afhankelijk van het pakket/ product/ dienst dat je aanschaft. De ondersteuning staat omschreven op de website bij het aanbod.

Artikel 7. Annulering

Annulering van trainingen, cursussen en workshops.

Wanneer een factuur wordt gestuurd, dien je deze uiterlijk 14 dagen na ontvangst te betalen. Annulering zonder opgaaf van reden kan tot 14 dagen na factuurdatum (i.e. boeking via website, e- mail of mondelinge overeenkomst) van een product of dienst.

Annulering 1-op-1.

Onder 1-op-1 wordt coaching / mentoring / begeleiding verstaan. Annulering van een sessie (live of online) binnen 14 dagen na factuurdatum is kosteloos. Bij annulering tot 5 werkdagen voor aanvang wordt 50% van het factuurbedrag in rekening gebracht. Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak wordt het volledige factuurbedrag in rekening gebracht. Tot 5 werkdagen voor aanvang is verzetten – in overleg – mogelijk en is annulering kosteloos.

Artikel 8. Betaling

Diensten en producten van Aandacht & Ruimte dienen vooraf betaald te worden, tenzij anders overeengekomen. Als bij aanvang van een training, workshop, cursus of andere overdrachtsvorm nog niet is betaald, kan Aandacht & Ruimte je deelname weigeren. Bij facturering achteraf ontvangen we je betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum. Als betaling uitblijft kunnen we een beroep doen op een incassobureau. Je dient alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden die we redelijkerwijs moet maken als betaling uitblijft. Door het betalen van de gehele of een gedeelte van de factuur verklaar je je akkoord met deze voorwaarden.

Artikel 9. Vervanging of verzetten

Als we door ziekte of overmacht geen training* kunnen geven, staat het ons vrij een vervanger in te schakelen of de training in overleg te verplaatsen naar een andere datum. Voor 1-op-1-begeleiding zoeken we geen vervanging maar maken we in geval van overmacht een nieuwe afspraak met je.

Verzetten

Bij onvoldoende deelname kan een trainings- of cursusdatum verzet worden. De training vindt doorgang bij 6 of meer deelnemers. Bij onvoldoende inschrijvingen volgt volledige restitutie.

*met training wordt ook bedoeld stiltedag, cursus, workshop, masterclass of elke andere overdrachtsvorm.

Artikel 10. Voorwaarden van deelname

Tijdens een stiltedag, cursus, workshop e.d. dien je je te houden aan de huisregels, procedures, instructies en aanwijzingen die je van ons krijgt. Indien je je hier niet aan houdt of op enige wijze de plezierige deelname van andere deelnemers belemmert, dan kunnen we je uitsluiten van verdere deelname en behouden we het recht om je verdere toegang te ontzeggen. Dit geeft je geen recht op restitutie van de factuur.

Artikel 11. Fotograferen en filmen

Tijdens stiltedagen, trainingen, workshops e.d. kan er gefotografeerd of gefilmd worden voor promotie- of instructiedoeleinden. Geef van tevoren aan wanneer je niet (herkenbaar) gefotografeerd of gefilmd wenst te worden.

Artikel 12. Programma

We behouden ons het recht voor wijzigingen in het programma aan te brengen wanneer we dat noodzakelijk achten.

Artikel 13. Gezondheid en veiligheid

Voor je veiligheid dien je je te houden aan alle relevante regels en veiligheidsmaatregelen die gelden op de locatie van het betreffende evenement of activiteit. Onze producten en diensten zijn bedoeld ter ondersteuning en facilitering van persoonlijke en spirituele ontwikkeling, en vervangen niet de diensten en/of behandeling van een arts, psycholoog, psychiater, of medicatie. Indien je onder behandeling bent van een arts of andere hulpverlener, is het jouw verantwoordelijkheid om deze in kennis te stellen en te overleggen over het volgen of afnemen van onze diensten. Voor de gevolgen van stopzetting van behandeling of medicatie zijn wij niet aansprakelijk. 

Deelname aan de training geschiedt geheel op eigen risico. De training is geen therapie en geen vervanging voor geneeskundige behandeling. Meldt eventuele lichamelijke en/of psychische klachten alsjeblieft voor aanvang van de training aan de trainer. Aandacht & Ruimte kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor mogelijk lichamelijk letsel of psychische klachten van de deelnemer.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

Als deelnemer blijf je te allen tijde zelf verantwoordelijk voor jouw persoonlijke bezittingen zoals kleding, schoeisel, sieraden etc. Zowel wij noch de locatie kunnen aansprakelijk worden gesteld voor verlies of diefstal van of schade aan persoonlijke bezittingen anders dan als resultaat van onze nalatigheid of niet nakomen van afspraken. De locaties kiezen we met zorg en aandacht uit. Als je deelneemt verwachten we dat je de locatie en omgeving behandelt zoals je eigen huis. Eventuele schade die je toebrengt wordt dan ook altijd op de veroorzaker verhaald. Je bent aansprakelijk voor door jou toegebrachte schade aan, in of om de locatie. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, is de totale aansprakelijkheid van ons wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, inclusief BTW. De aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie etc. is uitgesloten. In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet je ons eerst schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke termijn, zodat wij in staat zijn om onze verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen.

Artikel 15. Klachten

Mocht je ontevreden zijn over onze producten of diensten, dan moet je dit zo spoedig mogelijk aan ons laten weten, door ons een mail te sturen. We ontvangen van jou dan een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht, zodat we in staat zijn te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kunnen we niet in behandeling nemen. Klachten moet je binnen 14 dagen na het volgen van een bepaald programma onderdeel aan ons melden. Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling. Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer je een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan.

Artikel 16. Derden

Personen die geen partij zijn in deze Algemene Voorwaarden kunnen hieraan geen rechten ontlenen.

Artikel 17 Intellectueel eigendom

Het materiaal dat gebruikt wordt in (online) trainingen of programma’s, zoals werkboeken, handouts, templates en dergelijke, hebben we zelf ontwikkeld en het intellectuele eigendom ligt dus bij ons. De materialen die verstrekt worden, zijn uitsluitend voor persoonlijk gebruik en mogen niet worden vermenigvuldigd of verspreid zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Ook de teksten in nieuwsbrieven, e-books en op de website mogen niet worden verspreid of vermenigvuldigd zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Inloggegevens die toegang bieden tot online producten en diensten zijn uitsluitend voor persoonlijk gebruik en mogen niet aan anderen worden verstrekt.

Artikel 18. Geheimhouding

Vanzelfsprekend gaan we vertrouwelijk om met je persoonlijke en/of bedrijfsgegevens. We nemen jouw privacy serieus en gebruiken je persoonsgegevens alleen in het kader van onze dienstverlening. We houden ons aan de wettelijke regels rondom Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 19. Overig

Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn pas van toepassing, indien deze schriftelijk tussen ons overeengekomen zijn. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. We zullen dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. Onder schriftelijk wordt tevens verstaan per email.

Artikel 20. Geschillen

Bij eventuele geschillen zullen we altijd eerst ons best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat we een geschil aan de rechter voorleggen. Indien we er onderling niet uitkomen, zullen we geschillen voorleggen aan de rechter.

Artikel 21. Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 22. Wijziging van de voorwaarden

We zijn bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip. We zullen de gewijzigde voorwaarden tijdig per e-mail aan je sturen. Indien geen tijdstip is aangegeven, treden de wijzigingen voor je in werking zodra je de wijziging hebt ontvangen.

Breda, 2023

Algemene voorwaarden Aandacht & Ruimte