Privacy verklaring

Aandacht & Ruimte, gevestigd aan Zorgvlietstraat 271, 4834 NC te Breda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens: 

https://www.aandachtenruimte.nl 

Adres: Zorgvlietstraat 271

4834 NC Breda

telefoonnummer: 06-41688241

Functionaris Gegevensbescherming: 

P. Weijs is de Functionaris Gegevensbescherming van Aandacht & Ruimte.  Zij is te bereiken via paulien@aandachtenruimte.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Aandacht & Ruimte verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

 • Voor- en achternaam.
 • Geboortedatum.
 • Geboorteplaats.
 • Adresgegevens.
 • Telefoonnummer. 
 • E-mailadres.
 • Bankrekeningnummer.
 • Verzekerings en verzekeringsnummer (wanneer van toepassing).

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Aandacht & Ruimte verwerkt de volgende bijzonder en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Gezondheidsinformatie (wanneer van toepassing).

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via paulien@aandachtenruimte.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

Aandacht & Ruimte verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 • Het afhandelen van uw betaling .
 • Verzenden van onze nieuwsbrief.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • De diensten die Aandacht & Ruimte levert zo goed mogelijk te kunnen
  doen.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
 • Om het mogelijk te maken om een recensie te kunnen plaatsen over de dienstverlening van Aandacht & Ruimte, kan uw voornaam en leeftijd worden verwerkt. Recensies kunnen op de website of social media van Aandacht & Ruimte worden geplaatst uit commercieel belang. 
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • Aandacht & Ruimte verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens  die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.  

Geautomatiseerde besluitvorming 

Aandacht & Ruimte neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Aandacht & Ruimte) tussen zit.  

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Aandacht & Ruimte bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens: 

Facturatie en financiële administratie
Aandacht & Ruimte is volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst gehouden om gegevens over facturatie en financiële administratie ten minste 7 jaar te bewaren. Na deze periode worden de persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd.

Overige gegevens
Aandacht & Ruimte zal overige persoonsgegevens verwijderen na 5 jaar na het einde van de overeenkomst.

Delen van persoonsgegevens met derden 

Aandacht & Ruimte verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Aandacht & Ruimte blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Aandacht & Ruimte gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Aandacht & Ruimte en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 

t een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw 

persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar paulien@aandachtenruimte.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 

Aandacht & Ruimte wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Aandacht & Ruimte neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via paulien@aandachtenruimte.nl.